Hoofdstuk 1 - De schepping

7-9-2023, bijgewerkt 27-10-2023

De schepping van de hemelen, de aarde en het leven. Veel hedendaagse controverses worden al in dit hoofdstuk geboren.

Wijzigingen en aanvullingen

Onder dit menu houden we aanvullingen en wijzigingen bij, gedaan sinds de verschijning van dit artikel.

Deze aanvullingen en correcties zijn mede afkomstig van feedback, waarvoor dank!

 

Laatste wijziging | 27-10-23 | Diverse kleine wijzigingen in de informatie bij de teksten.

26-10-23: De info over Genesis staat nu boven de tekst en niet langer onder een rolmenu.

24-10-23: Genesis 2 vers 3 is aangepast. De info bij de teksten van Genesis 2 vers 1-4 is flink uitgebreid en aangevuld met vertaalverschillen van andere vertalingen. 

18-10-23 | Vers 1-4 van hoofdstuk 2 toegevoegd. Deze horen nog bij hoofdstuk 1.

Wijzigingen

De uitleg van tekst 1-2 is aangepast. Hier werd geschreven over JHWH, maar die naam komt in dit hoofdstuk niet voor. Lees de intro van dit hoofdstuk voor het gebruik van het woord "God" in dit hoofdstuk.

Aanvullingen:

De tekst bij vers 1 is aangevuld met info over de naam Elohim. Dit is een meervoudsvorm. Verder wordt er nu verwezen naar Johannes 1:1-10, waar wordt verteld dat de wereld door Jezus werd gemaakt.

De uitleg bij vers 26-28 is wat aangepast.

Uitleg

Waarom deze vertaling?

Voor de duidelijkheid: onze mening over teksten en vertalingen doet niets af aan het respect voor andere vertalers. Aan hun oprechtheid en inzet wordt niet getwijfeld. Je kunt er echter ook in alle oprechtheid naast zitten. Daarvoor zijn ook wij niet immuun.

We willen echter dat Gods Woord gratis en zo goed leesbaar mogelijk wordt verspreid, voor iedereen die het wil lezen.

We hebben ieder vers bekeken vanuit de interlineaire vertaling van de grondtekst en diverse andere vertalingen. Vanuit dat standpunt brengen we een vertaling die prettig leesbaar is en toch bij de grondtekst blijft.

 

Over de vertaling

We zijn geen officiële taal- of Bijbelwetenschappers, maar 'leken'. Taalkundig zullen er ongetwijfeld twistpunten zijn. Deze kunnen in de reacties worden geuit. We laten ons graag corrigeren!

Onze passie is het zo zuiver mogelijk delen van Gods Woord, niet het zoeken van discussie of het perfecte Nederlands.

 

Werking van de vertaling

Verzen zijn gegroepeerd voor de leesbaarheid.

De nummers zijn nooit een onderdeel geweest van de grondtekst, maar dienen het gemak bij het bestuderen en aanhalen van teksten. Dat geeft dus de mogelijkheid om te groeperen. We houden wel de standaardnummers aan voor wie meer wil lezen in andere vertalingen.

 

Uitlegmenu

De uitleg van de verzen staat onder het uitklapmenu. Deze menu's staan op PC-view rechts naast de teksten. Momenteel staan ze op mobile phone view nog onder de gehele tekst. We zoeken hiervoor nog naar een oplossing.

In de tekstuitleg verklaren we waarom we voor een bepaalde vertaling hebben gekozen, maar er is ook extra info en een uitleg van de tekst zelf te vinden.

 

Aanpassingen binnen de tekst

Cursief gebruikte woorden zijn geen onderdeel van de grondtekst, maar gebruikt voor de leesbaarheid van teksten.

Het is mogelijk dat uitleg bij meerdere verzen wordt herhaald. Dit kan dubbel lijken, maar soms lees je alleen een enkele tekst en ook dan moet de info kloppen.

Genesis 1 - De schepping

Over het boek Genesis

De Hebreeuwse naam van het boek dat wij kennen als Genesis, betekent 'In het begin'.

Het woord 'Genesis' betekent oorsprong, bron, wording en is afkomstig uit de Griekse vertaling.

Het woord dat wordt gebruikt om God aan te duiden is in dit hoofdstuk 'Elohim' (aleim). Dit betekent 'goden' en wordt elders ook gebruikt om andere 'goden' te benoemen. Hier wordt het woord Elohim echter gebruikt om de grootsheid van de Enige en Almachtige God aan te duiden en wordt de woordvorm gebruikt als bevestiging van Gods almacht en sterkte. Elohim is dan ook niet de Naam van God, maar vertelt wie Hij is!

Lees veer meer over Gods naam: De Naam van God.

In Genesis 1 t/m 2 vers 4 wordt chronologisch beschreven hoe de aarde en alles daarop en ook de hemelen zijn ontstaan. God heeft een plan en voert dat perfect uit. Wie de tekst goed leest zal al snel zien dat het verhaal  van de schepping onmogelijk kan samengaan met de evolutieleer en andere ontstaanstheorieën. Veel hedendaagse controverses worden al in dit hoofdstuk geboren.

Zonder de basis van dit eerste hoofdstuk (en boek) valt de Bijbel grotendeels als los zand (of losse verhalen) uit elkaar. Het is als de fundering van een huis, onmisbaar. Misschien is dat wel de reden waarom er zoveel wordt gesleuteld en verdraaid aan dit prachtige scheppingsverhaal. Door deze beschrijving te verdraaien en in twijfel te trekken, wordt ook de rest van Gods Woord ondergraven!

 


Bijbelvertaling 2023 (BV23)

 

1-2 In het begin schiep God de hemelen en de aarde. De aarde was chaotisch en leeg en de duisternis lag over het oppervlak van de diepte. De Geest van God bewoog over de wateren. 

Uitleg

Genesis 1 vers 1-2

In het eerste hoofdstuk van Johannes is onder andere te lezen dat de wereld door Jezus (Yeshua, het Woord, het Licht) werd geschapen (vers 1-10). Over dit onderwerp valt veel te vertellen, maar dit zal bij de vertaling van Johannes 1 uitgebreider worden besproken.

 

Afwijkende vertalingen:

De NBV (beide versies) spreken hier over een oervloed. Dit suggereert een connectie met de evolutieleer met haar oersoep. Deze benadering laat open of het leven vanuit die 'soep' is ontstaan, terwijl duidelijk is dat God de Schepper is. 

Daar er gesproken wordt over wateren en niet over een oervloed, houden we ook gewoon 'wateren' aan.

Wat ook opvalt in de NBV (beide versies) is dat er wordt gesproken over Gods geest (kleine letter) en niet Gods Geest (hoofdletter). Dit suggereert dat het niet ging om de Heilige Geest, maar om een soort kracht vanuit God. Dit is onjuist.

De Heilige Geest is echt een Persoon. Nu worden hoofdletters in de grondtekst sowieso niet gebruikt, maar in het Nederlands duiden we er het verschil mee aan tussen de Persoon van God en wereldse goden of geesten/sferen.

3-5 En God zei: "laat er licht zijn" en het licht was er. God zag het licht en dat het goed was. God scheidde licht en duisternis. God noemde het licht dag en de duisternis nacht. En de avond en morgen waren voorbij: de eerste dag.

Uitleg

Genesis 1 vers 3-5

Wat mooi is in dit hoofdstuk, is dat we hier al een voorafspiegeling zien van het verlossingswerk van Christus. Hij is het die ons uit de duisternis leidt naar het licht. De duisternis is niet wat God goed vindt, maar het licht des te meer.

Jezus bracht scheiding tussen de duisternis in ons leven zonder God, en licht in ons leven met God.

 

Afwijkende vertalingen

Net als in andere verzen over de dagen, gebruiken de NBV (in beide vertalingen), de EBV24Het Boek en de Basisbijbel een afwijkende dagomschrijving: in plaats van 'het was avond geweest en morgen geweest', gebruiken ze hier 'toen werd het avond en weer ochtend'. Dit is een subtiele maar foutieve aanpassing van de werkelijke tekst.

De Bijbelse dag begint namelijk bij zonsondergang en eindigt bij de volgende zonsondergang. Volgens de afwijkende vertaalwijze begint de dag pas nadat God zag dat het goed was en in feite dus een dag later!

Een goede reden hiervoor is lastig te geven. Het kan zijn dat men in de kerkgeschiedenis onterecht wilde toewerken naar de zondag als rustdag, in plaats van de Sabbat. Deze loopt van vrijdagavond tot zaterdagavond. Het blijft gissen.

Het is echter vreemd en zelfs verontrustend, want we moeten de Bijbel niet aanpassen aan onze normen, waarden en gewoonten.

6-8 En God zei: "laat er een uitspansel zijn in het midden van de wateren, dat scheiding brengt tussen wateren en wateren". En God maakte het uitspansel en scheidde de wateren onder het uitspansel van de wateren daarboven. En zo was het. En God noemde het uitspansel hemel. De avond en morgen waren voorbij: de tweede dag.

Uitleg

Genesis 1 vers 6-8

Het uitspansel was een soort koepel tussen de wateren onder en boven dat uitspansel. Blijkbaar was er dus water boven de 'hemel'. Dit kan ook verklaren waarom in het verhaal van de zondvloed de sluizen van de hemel opengingen (Genesis 6:5 tm 9:25). Die wateren kwamen omlaag! Andere gebruikte vertalingen zijn 'koepel' of 'gewelf'. 

De interlineaire vertaling spreekt over de 'atmosfeer'. maar dat lijkt niet juist. De zon, maan en sterren worden later in dit hoofdstuk in het uitspansel geplaatst, maar deze bevinden zich wel binnen het uitspansel, maar niet binnen de atmosfeer.

Hierover later meer bij het verhaal van de zondvloed.

 

Afwijkende vertalingen

Net als in andere verzen over de dagen, gebruiken de NBV (in beide vertalingen), de EBV24Het Boek en de Basisbijbel een afwijkende dagomschrijving: in plaats van 'het was morgen geweest en avond geweest', gebruiken ze hier 'toen werd het avond en weer ochtend'. Dit is een subtiele maar foutieve aanpassing van de werkelijke tekst.

De Bijbelse dag begint namelijk bij zonsondergang en eindigt bij de volgende zonsondergang. Volgens de afwijkende vertaalwijze begint de dag pas nadat God zag dat het goed was en in feite dus een dag later!

Een goede reden hiervoor is lastig te geven. Het kan zijn dat men onterecht wil toewerken naar de zondag als rustdag, in plaats van de Sabbat. Deze loopt van vrijdagavond tot zaterdagavond. Het blijft gissen.

Het is echter vreemd en zelfs verontrustend, want we moeten de Bijbel niet aanpassen aan onze normen, waarden en gewoonten.

9-10 En God zei: "laten de wateren onder de hemel op een plek samenstromen en laat het land verschijnen". En zo ging het. God noemde het droge aarde en noemde de samengestroomde wateren zeeën en God zag dat het goed was.

Uitleg

Genesis 1 vers 9-10

Hier lezen we hoe God de wateren laat samenvloeien. Het land kwam uit het water onder het uitspansel tevoorschijn. Het water daarboven bleef dus aanwezig! Het was één continent dat tevoorschijn kwam!

De andere continenten zullen zijn ontstaan na de zondvloed en de daarop volgende breuk van het continent.

Het meervoud 'zeeën' duidt niet alleen op de oceaan, maar ook op meren en andere verzamelde wateren. De Hebreeën gebruikten dit woord ook voor deze wateren. (bron: kanttekeningen SV)

11-13 Toen zei God: "laat de aarde gras voortbrengen, het kruid dat zaad zaait op de aarde en de bomen die vruchten met daarin het zaad van hun soort dragen". En zo ging het. En de aarde bracht gras en kruiden die zaad zaaien voort en bomen met zaaddragende vruchten van hun soort. En God zag dat het goed was. En de avond en morgen waren voorbij: de derde dag.

Uitleg

Genesis 1 vers 11-13

Pas in deze verzen wordt er leven geschapen! Er waren geen planten, dieren of wat voor levende wezens dan ook! Geen oersoep, geen eencelligen, geen leven.

 

Afwijkende vertalingen

Net als in andere verzen over de dagen, gebruiken de NBV (in beide vertalingen), de EBV24Het Boek en de Basisbijbel een afwijkende dagomschrijving: in plaats van 'het was morgen geweest en avond geweest', gebruiken ze hier 'toen werd het avond en weer ochtend'. Dit is een subtiele maar foutieve aanpassing van de werkelijke tekst.

De Bijbelse dag begint namelijk bij zonsondergang en eindigt bij de volgende zonsondergang. Volgens de afwijkende vertaalwijze begint de dag pas nadat God zag dat het goed was en in feite dus een dag later!

Een goede reden hiervoor is lastig te geven. Het kan zijn dat men onterecht wil toewerken naar de zondag als rustdag, in plaats van de Sabbat. Deze loopt van vrijdagavond tot zaterdagavond. Het blijft gissen.

Het is echter vreemd en zelfs verontrustend, want we moeten de Bijbel niet aanpassen aan onze normen, waarden en gewoonten.

14-16 En God zei: "laten er lichten zijn in de hemelkoepel, om de dag van de nacht te scheiden. Laat ze tekenen zijn voor vastgestelde tijden, seizoenen en jaren. Laat ze als lichten zijn in het uitspansel van de hemel, om licht te geven op de aarde" en zo was het. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht om over de dag te heersen en het kleine licht om over de nacht te heersen. Hij maakte ook de sterren. 

Uitleg

Genesis 1 vers 14-16

In deze verzen wordt beschreven hoe God de zon, maan en sterren maakt. Opvallend is dat Hij ze in het uitspansel plaatst. Het woord 'uitspansel' kan dan ook niet 'atmosfeer' betekenen, want zon, maan en sterren staan daarbuiten.

De bedoeling van God is duidelijk: de hemellichamen zijn gemaakt voor de aarde! Het is dus niet zo dat de aarde gewoon een willekeurig onderdeel is van een groot heelal.

Het ontzagwekkende evenwicht tussen alle hemellichamen binnen het heelal, duidt dan ook op design en niet op een big bang van 'niets dat ook nog eens ontplofte'. Het was een duidelijk plan!

De taak van de hemellichamen was het vastleggen van seizoenen, jaren en vaste tijden. Een plan dus, speciaal gericht op de aarde!

Afwijkende vertalingen

De NBV uit 2004 noemt nog de taak van het aangeven van seizoenen, jaren en dagen, maar de versie uit 2021 maakt er botweg "feesten" en jaren van. Dat is wel erg kort door de bocht, want het plan was het vastleggen van seizoenen, jaren en tijden.

Feesten kwam daar niet in voor. Dat mensen later feesten verbonden aan sterren en jaargetijden en dergelijke, doet daar niets aan af. Het klopt gewoon niet om deze term hieraan te verbinden. Feesten werden op de seizoenen en tijden gepland, niet omgekeerd.

 

17-19 En God plaatste ze in het uitspansel van de hemel om licht te geven op de aarde, te heersen over dag en nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. De avond en morgen waren voorbij: de vierde dag.

Uitleg

Genesis 1 vers 17-19

God voert Zijn plan uit en plaatst de hemellichamen in het uitspansel. Het uitspansel was dus meer dan alleen de atmosfeer, want ze staan daar ver buiten! De zon, maan en sterren hebben een duidelijke taak: heersen over dag en nacht en licht van duisternis te scheiden.

Wanneer je er goed over nadenkt zie je hier ook een connectie met wat onze Heer Jezus Christus op aarde kwam doen: Hij maakte scheiding tussen licht en duisternis in de geestelijke wereld. Hij noemt Zichzelf het Licht van de wereld! (Johannes 8:12).

Door het offer van Jezus kunnen we uit de duisternis van de zonde (van God gescheiden zijn) naar het licht terugkeren (weer bij God thuis horen en dus niet meer van God gescheiden zijn).

 

Afwijkende vertalingen

Net als in andere verzen over de dagen, gebruiken de NBV (in beide vertalingen), de EBV24Het Boek en de Basisbijbel een afwijkende dagomschrijving: in plaats van 'het was morgen geweest en avond geweest', gebruiken ze hier 'toen werd het avond en weer ochtend'. Dit is een subtiele maar foutieve aanpassing van de werkelijke tekst.

De Bijbelse dag begint namelijk bij zonsondergang en eindigt bij de volgende zonsondergang. Volgens de afwijkende vertaalwijze begint de dag pas nadat God zag dat het goed was en in feite dus een dag later!

Een goede reden hiervoor is lastig te geven. Het kan zijn dat men onterecht wil toewerken naar de zondag als rustdag, in plaats van de Sabbat. Deze loopt van vrijdagavond tot zaterdagavond. Het blijft gissen.

Het is echter vreemd en zelfs verontrustend, want we moeten de Bijbel niet aanpassen aan onze normen, waarden en gewoonten.

20-23 En God zei: "laat de wateren bewegende levende zielen voortbrengen in overvloed en wat vliegt boven de aarde in de atmosfeer van de hemel vliegen". En God schiep de grote monsters en alle soorten bewegende, levende schepselen die de wateren in overvloed voortbrachten en alles wat vliegt met vleugels naar hun soort: en God zag dat het goed was. God zegende hen en zei: "wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. Vul de wateren van de zee en laat wat vliegt zich vermeerderen op de aarde". En de avond en morgen waren voorbij: de vijfde dag. 

Uitleg

Genesis 1 vers 20-23

In veel vertalingen wordt gesproken over walvissen, maar (zee)monsters is een eerlijkere vertaling. Daarom hanteren we dit woord.

Of deze monsters alleen walvissen waren, zoals veel vertalingen aanvoeren, is maar de vraag. Ook duidt het niet perse op gruwelijke monsters. Het kan ook 'groot' betekenen. Het zou in principe ook kunnen duiden op bijvoorbeeld zwemmende dieren uit het tijdperk van de dinosauriërs.

Later in de Bijbel wordt ook gesproken over de Leviathan, een zeemonster, zoals in Psalm 74:13-14, Psalm 104:25-26, Job 3:8 en 40:24-25

In bijna alle oude culturen wordt veelvuldig gesproken over zeemonsters, waaronder bij een aantal ook over de Leviathan. Je kunt je afvragen wat de draken uit de wilde verhalen uit vroegere tijdperken waren. Het kunnen verhalen zijn die hun oorsprong hebben in de tijd dat mensen en sauriërs samen op aarde rondliepen.

 

Afwijkende vertalingen

Net als in andere verzen over de dagen, gebruiken de NBV (in beide vertalingen), de EBV24Het Boek en de Basisbijbel een afwijkende dagomschrijving: in plaats van 'het was morgen geweest en avond geweest', gebruiken ze hier 'toen werd het avond en weer ochtend'. Dit is een subtiele maar foutieve aanpassing van de werkelijke tekst.

De Bijbelse dag begint namelijk bij zonsondergang en eindigt bij de volgende zonsondergang. Volgens de afwijkende vertaalwijze begint de dag pas nadat God zag dat het goed was en in feite dus een dag later!

Een goede reden hiervoor is lastig te geven. Het kan zijn dat men onterecht wil toewerken naar de zondag als rustdag, in plaats van de Sabbat. Deze loopt van vrijdagavond tot zaterdagavond. Het blijft gissen.

Het is echter vreemd en zelfs verontrustend, want we moeten de Bijbel niet aanpassen aan onze normen, waarden en gewoonten.

24-25 En God zei: "laat de aarde levende zielen voortbrengen naar hun soort: tamme dieren, alles wat kruipt op de aarde en de dieren van het land" en God zag dat het goed was. En God maakte de soorten dieren van het land, de soorten tamme dieren en alle op de aarde rondkruipende soorten en God zag dat het goed was. 

Uitleg

Genesis 1 vers 24-25

Het is opvallend dat al bij de schepping wordt gesproken over tamme dieren, naast dieren van het land. Die laatste soorten zou je wilde dieren kunnen noemen, al waren er in het begin geen jagende soorten, gezien de omschrijving van voedsel in eerdere verzen.

'Alles wat kruipt op de aarde' gaat over alle niet genoemde kleinere dieren, niet perse alleen insecten. Denk bijvoorbeeld ook aan muizen of andere kleine kruipers.

Afwijkende vertalingen

De meeste vertalingen spreken hier over 'vee' en 'wilde dieren'. 'Vee' is echter te beperkt. Het gaat hier over gedomesticeerde dieren, dus ook andere tamme dieren.

De kanttekeningen bij de Statenvertaling zijn hier wat onduidelijk. Daar wordt gezegd: "alle tamme, viervoetige dieren, onder de mensen verkerende en hun tot dienst, voedsel en kleding strekkende”.

Dit kan kloppen, mits het alleen gaat om melk en wol. Slachten werd namelijk nog niet gedaan omdat de dood er nog niet was.

De 'wilde dieren' zijn feitelijk dieren die niet gedomesticeerd zijn, maar gewoon in de natuur wonen, op het land, en dus vrij rondlopen.

26-27 En God zei: "laten we de mensen maken naar ons beeld, lijkend op ons. Laat ze heersen over de vissen van de zee en over wat vliegt aan de hemel, over de tamme dieren, de dieren op het land en over de gehele aarde en alles wat daar op rondkruipt". En God schiep de mens naar zijn eigen beeld, Hij schiep hem naar Gods beeld; Hij schiep hem als man en vrouw.

Uitleg

Genesis 1 vers 26-27

De schepping van de mens! Een zeer belangrijk tekstdeel!

Het is duidelijk dat God de mens schiep naar Zijn beeld en dat de mens op Hem lijkt. Het wordt in vers 27 nog eens onderstreept dat de mens naar Gods beeld is geschapen en dat was als man en vrouw!

Het zal uit dit vers duidelijk zijn dat de discussie over genderdiversiteit, niets te maken heeft met hoe God het heeft geschapen. God schiep geen 'Het', 'Die' of hoe iemand zich ook wil noemen: er zijn maar twee genders: man en vrouw!

De gedachte van vele genders is opnieuw een poging om Gods orde schade toe te brengen. Je bent een man of je bent een vrouw. De genderdiversiteit is een hype die wordt aangewakkerd door een wereld die van God los is.

Deze uitleg is niet bedoeld om mensen te kwetsen. We kijken er gewoon met een eerlijke blik op de Bijbel naar. Er zijn mensen die zich echt anders voelen qua gender. Dat lijkt mij heel lastig en moeilijk. Daarom willen we binnenkort een artikel over dit onderwerp uitbrengen.

We zien ook iets anders opvallends: de mens kwam niet voort uit de aarde of zee, zoals al het andere leven dat daarin gelegd was, maar werd direct door God geschapen! Dit boort meteen de theorie dat de mens af zou stammen van de apen, de grond in!

We zijn niet afkomstig van een 'moeder aarde' (het aanbidden van 'moeder aarde' is een religie waarbij de aarde de afgod is), maar direct geschapen door God! We zijn dus niet gelijk aan de dieren.

De mens krijgt een specifieke taak, namelijk 'heersen' over de aarde en wat daarop leeft. Dit heersen is niet uitbuiten, maar beheren. Het is een taak om de aarde en het leven daarop te onderhouden. We hebben dus wel degelijk de zorg voor het milieu en de dieren, maar stammen niet van hen af, wat vaak wordt beweerd.

Afwijkende vertalingen

Veel modernere vertalingen (NBV, EBV24, HSV) vervangen de woorden 'man en vrouw' voor 'mannelijk en vrouwelijk'.

Dit lijkt opnieuw een concessie aan de hedendaagse trend van diversiteit. Zo zou je kunnen accepteren dat een man zich vrouw voelt en omgekeerd. God schiep echter man en vrouw naar Zijn beeld. Hij schiep geen andere variaties! De gedachte aan andere mogelijkheden zullen dus ook niet van God komen.

Het is gevaarlijk om de Bijbel aan te passen aan de trend van vandaag. Daardoor raakt de mens los van zijn fundament en wordt de dwaling al snel groter. Een dwaling zal steeds nieuwe dwalingen noodzakelijk maken om de oude te ondersteunen.

Opvallend is verder dat de Herziene Statenvertaling hier afwijkt van de originele Statenvertaling.

28-30 En God zegende ze en God zei tegen ze: "wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over wat vliegt in de lucht en over elk bewegend dier op de aarde". En God zei: "kijk, Ik heb je elk kruid gegeven dat zaad zaait en over de gehele aarde groeit. En iedere boom die vruchten met zaad draagt: het zal jullie voedsel zijn. En aan ieder dier van de aarde, alles wat vliegt in de hemel en alles wat met een ziel kruipt op de aarde, geef Ik alle groene kruiden tot voedsel". En zo was het. 

Uitleg

Genesis 1 vers 28-30

God zegent de mens en geeft hem de opdracht om de aarde te bevolken. Hij verduidelijkt nog eens de opdracht om de aarde en alles wat daarop leeft, te beheren.

De eerste mensen kregen geen vlees te eten. Dat kwam pas na de zondeval en de intrede van de dood! Ook de dieren aten dus geen vlees!

Dit is echter geen oproep om dan maar allemaal vegetariër te worden, want de zondeval (later in Genesis) heeft alles veranderd.

God stelde voor alle diergroepen en ook voor de mens een goede en overvloedige voedselbron vast. Er was geen honger!

 

Afwijkende vertalingen

De Basisbijbel drukt de opdracht om de aarde te bevolken wel erg plat uit: "Krijg veel kinderen, zodat er heel veel mensen komen". Dat had wel wat subtieler uitgedrukt kunnen worden.

31 En God zag alles wat Hij had gemaakt en zie: het was heel goed. En de avond en morgen waren voorbij:  de zesde dag.

Uitleg

Genesis 1 vers 31

God kijkt nog eens naar alles wat Hij heeft gemaakt en is heel tevreden. De schepping was perfect!

Daarmee is de aarde in zes dagen geschapen en ingericht. Het is voor velen moeilijk te begrijpen dat dit letterlijke dagen waren, maar er is geen enkele reden om daaraan te twijfelen.

Zou een God, die werkelijk alles maakt, dat niet in zes dagen kunnen?

Er zijn groeperingen die krampachtig proberen de evolutieleer en andere ideeën over het ontstaan van de aarde, met de Bijbel in overeenstemming te brengen. Die zijn echter allen gedoemd te mislukken. Hierover hopen we nog eens een goed artikel uit te brengen.

 

Afwijkende vertalingen

Net als in andere verzen over de dagen, gebruiken de NBV (in beide vertalingen), de EBV24Het Boek en de Basisbijbel een afwijkende dagomschrijving: in plaats van 'het was morgen geweest en avond geweest', gebruiken ze hier 'toen werd het avond en weer ochtend'. Dit is een subtiele maar foutieve aanpassing van de werkelijke tekst.

De Bijbelse dag begint namelijk bij zonsondergang en eindigt bij de volgende zonsondergang. Volgens de afwijkende vertaalwijze begint de dag pas nadat God zag dat het goed was en in feite dus een dag later!

Een goede reden hiervoor is lastig te geven. Het kan zijn dat men onterecht wil toewerken naar de zondag als rustdag, in plaats van de Sabbat. Deze loopt van vrijdagavond tot zaterdagavond. Het blijft gissen.

Het is echter vreemd en zelfs verontrustend, want we moeten de Bijbel niet aanpassen aan onze normen, waarden en gewoonten.

Genesis 2 vers 1-4 - De schepping voltooid

In hoofdstuk 1 lazen we hoe de hemel en aarde en wat daarop is werden geschapen. In de eerste vier verzen van hoofdstuk 2 lezen we hoe de schepping werd voltooid. Daarom plaatsen we deze teksten bij hoofdstuk 1.

Over Genesis 2 vers 1-4

De Hebreeuwse naam van het boek dat wij kennen als Genesis, is 'beresjiet'. Dit betekent 'In het begin'.

Eigenlijk zijn de eerste vier verzen van Genesis 2 een vervolg op Genesis 1. Het is de voltooiing van de schepping.

Dat dit in een volgend hoofdstuk staat, heeft te maken met de manier waarop later de verzen en hoofdstukken werden ingedeeld. Die indeling was geen onderdeel van de grondtekst.

Lees deze teksten dus aansluitend bij hoofdstuk 1.

Voor de volledigheid beginnen we de tekst van hoofdstuk 2 opnieuw met deze verzen.

1-2 Zo werden de hemelen en de aarde geschapen en al hun bewoners. Op de zevende dag voltooide God het werk dat Hij had gemaakt en op de zevende dag rustte Hij van al het werk dat Hij had gemaakt.

Uitleg

Genesis 2 vers 1-2

De EBV24, Statenvertaling en Herziene Statenvertaling gebruiken voor het woord 'bewoners' de term 'legermachten'. Dat is een correcte vertaling van het woord 'tsaba' in de grondtekst. De context maakt echter duidelijk dat met dit woord alle levende wezens op de aarde en in de hemelen wordt bedoeld.

De NBG1951 en Petrus Canisiusvertaling gebruiken het woord 'heer' of 'heir'. Deze term is ook correct en betekent hetzelfde, maar veel mensen kennen dat tegenwoordig niet meer. 

De NBV, NBV21 en Basisbijbel veranderen hier compleet de betekenis en gebruiken de woorden 'in al hun rijkdom'. Dat betekent echt iets anders dan wat de grondtekst aangeeft.

Het Boek spreekt over 'alles wat leeft'. Dit lijkt te ver gegrepen, want nergens blijkt dat het woord ook over het plantenleven of de natuur zelf gaat.

Het woord in deze tekst duidt op de levende wezens op aarde en in de hemelen. Het 'leger' in de hemelen zijn de engelen en het 'leger' op de aarde zijn de aardebewoners. De mens kreeg daarbij de opdracht om te heersen over de aarde (Genesis 1: 26-28).

Bewoners

We hebben gekozen voor 'bewoners' omdat dit het dichtst bij de betekenis in deze context lijkt te liggen. De bewoners van de aarde en de hemelen.

Het woord 'heer' of 'heir' is in deze tijd niet duidelijk meer.

De zevende dag

De grondtekst heeft het over de zevende dag. De nieuwe dag begint Bijbels gezien bij zonsondergang. De zevende dag begon dus bij zonsondergang op de zesde dag.

Daar dit scheppingsverhaal van de Hebreeën komt, hanteren wij deze dagindeling.

3 En God zegende de zevende dag en heiligde hem, omdat Hij op deze dag rustte van Zijn gehele werk, dat God door Zijn schepping had gemaakt.

Uitleg

Genesis 2 vers 3

Nadat God de aarde en hemelen in zes dagen heeft geschapen, rust Hij op de zevende dag. Alle werken waren voltooid en de schepping was compleet.

God zet die dag apart als rustdag. 'Heiligen' betekent 'apart zetten'

Dit betekent dat deze dag een speciale plek krijgt. Het is een dag om uit te rusten van je werk. Religie vormde deze dag later om tot een soort plicht, maar schiet daarmee het doel voorbij. Wel werd de sabbat ingesteld in de Joodse wet, maar de vele verplichtingen en verboden zijn later toegevoegd. God zegende de dag als rustdag, niet als religieus offer.

Jezus Zelf zei over de sabbat (de rustdag): de sabbat is er voor de mens, de mens niet voor de sabbat (Mattheüs 2:27). Dit staat haaks op het wettische idee van niets mogen doen op de rustdag.

Opvallend is dat mensen (en zelfs dieren) beter gedijen wanneer ze inderdaad een dag per week rust krijgen. De 10-daagse werkweek uit de Franse revolutie (Jacobijnse kalender) bleek onhoudbaar. 1 dag vrij in 10 dagen was gewoon te weinig.

 

Andere vertalingen

De SV gebruikt hier 'om te volmaken' aan het eind van het vers. Dit is ook een mooie omschrijving. De grondtekst spreekt hier over 'maken' in de breedste zin van het woord, dus alomvattend.

De EBV24 deelt vers 4 in twee stukken en plakt het eerste deel aan vers 3. Hoewel de versnummers (die later zijn toegevoegd aan de tekst) niet 'heilig' zijn, is deze verdeling geen verbetering te noemen. Vers 4 wordt nu erg onvolledig.

Ook de vertaling zelf is onjuist en zelfs een beetje misleidend qua betekenis. Er wordt gesproken over de geboortegeschiedenissen van de hemelen en de aarde, maar de hemelen en de aarde zijn niet geboren, maar geschapen. Deze vertaling lijkt op deze manier een concessie te zijn aan de evolutieleer. Geboorte komt ergens uit voort, maar een schepping is nieuw!

De NBV en NBV21 geven een versimpelde vertaling van dit vers,. Deze is weliswaar prettiger te lezen, maar de genoemde volmaaktheid/volbracht hebben van de schepping is niet terug te vinden. De woorden "rustte Hij van heel zijn scheppingswerk" geven niet aan dat die schepping volbracht was, maar dat God rustte over wat Hij al geschapen had. Er zou dus nog meer kunnen komen.

Ook de NBG1951 en de EBV24 missen het 'volbracht' zijn van de schepping.

De enige onderzochte vertalingen waarin dit 'volbracht' zijn wel terug werd gevonden, waren Het Boek en de diverse Statenvertalingen.

De Basisbijbel heeft het niet over de schepping in zijn geheel, maar over die van de de hemel en de aarde. Het woord 'hemel' is niet correct, want er werden hemelen geschapen (meervoud). De gehele schepping was echter ook die van het leven, de zon en maan en de sterren. Deze laatste verwarring is echter wel voorstelbaar, want in vers 4 wordt wel gesproken in de algemene termen 'de hemelen en de aarde'.

4 Op deze volgorde werden de hemelen en de aarde geschapen, op de dag dat God 'IK BEN' de aarde en de hemelen schiep.

Uitleg

Genesis 2 vers 4

Hier wordt duidelijk dat dit de chronologische volgorde van de schepping was. Dit in tegenstelling tot de rest van het tweede hoofdstuk van Genesis. Het deel van Genesis 1 tot en met Genesis 2 vers 4 is de beschrijving van de schepping.

In de rest van dit hoofdstuk is het onderwerp een omschrijving van de schepping, de aanleg van de hof van Eden en de beschrijving van de schepping van de mensen.

Deze twee 'versies' van de schepping worden vaak aangehaald om de Bijbelse waarheid te ondergraven. Dat is echter een drogreden, want het zijn simpelweg twee verschillende benaderingen van de schepping: de chronologische volgorde van de schepping en de omschrijving van de schepping, de hof van Eden en de mensen.

 

Andere vertalingen

In de EBV24 is het eerste deel van dit vers vastegplakt aan vers 3. Dit deel ontbreekt in deze vertaling dus bij vers 4. Daardoor komt vers 4 wat vreemd en onvolledig over. Zie voor verdere info over de afwijkingen in de EBV24 de info bij vers 3.

De NBV en de NBV21 wijken hier van elkaar af. Waar in de NBV nog ten onrechte wordt geproken over het 'ontstaan' van de hemelen en aarde (evolutie), is de NBV21 teruggegaan naar de correcte vertaling en gebruikt weer het woord 'schepping'.

De NBV knipt dit vers in stukken en plakt de tweede helft aan vers 5. In de NBV21 is dit niet het geval.

Zowel de NBV, NBV21, NBG1951, de Basisbijbel en de Petrus Canisiusvertaling spreken ten onrechte over 'hemel' in enkelvoud. Het correcte woord is 'hemelen' in meervoud.

de Petrus Canisiusvertaling gebruikt "Jahweh God', waar de andere vertalingen een variant van het woord "HEER God" gebruiken. De variant van 'HEER' staat hier voor de naam van God, waarvan men sinds ongeveer het begin van onze jaartelling ten onrechte meent dat die niet mag worden uitgesproken.

Wij kiezen voor de titel en naam God "IK BEN". "IK BEN" is de naam die God aan Mozes meegaf om aan de Israëlieten te verkondigen. Zie voor meer informatie het artikel over de Naam van God. Daar staat ook info over de namen "Jahweh' en "Jehova".

 

Rating: 5 sterren
5 stemmen

Reageren

We experimenteren met de optie om te reageren. Opbouwende kritiek is zeker welkom! Reacties worden eerst gecontroleerd voordat we ze plaatsen, dit om spam en onzinnige reacties te blokkeren. Ook reacties met schunnige taal, schelden, discriminatie en andere kwetsend bedoelde inhoud worden niet geplaatst. Het in te vullen emailadres wordt niet zichtbaar geplaatst! 

Vanwege ons kleine team kan het tot enkele dagen duren voordat een reactie zal verschijnen. We vragen daar begrip voor.

 

Reactie plaatsen

Reacties

P
3 maanden geleden

Super geschreven, ga alstjeblieft zo door!