De Naam van God

21 september 2023


Een van de belangrijkste onderwerpen in de Bijbel, is de NAAM van God. We worden tenslotte opgeroepen om Zijn naam te verheerlijken. Hoe kan dat zonder die naam te kennen? Over de naam wordt al eeuwen gediscussieerd en er zijn zelfs sekten ontstaan die namen claimen. Maar wat staat er eigenlijk over in de Bijbel en wat mag nu wel en wat niet?

Een zoektocht naar de achtergrond van dit heikele onderwerp...

 

De NAAM

Het Joodse volk spreekt de naam van God tegenwoordig nooit meer uit. De reden hiervoor is dat men bang is de naam van God 'ijdel te gebruiken', wat een enorme zonde is volgens de Joodse wet (Exodus 20 vers 7, zie voor de teksten de menu's onder dit artikel). Uit angst hier tegen te zondigen, werd ergens in de eerste of tweede eeuw na Christus de naam van God helemaal niet meer uitgesproken. Dit kan zeker ook te maken hebben met de vernietiging van de tempel, want de priesters waren de enigen die Gods naam nog konden uitspreken. Na de vernietiging van de tempel werd de uitspraak van de naam van God vergeten.

 

Er staan vele namen van God in de Bijbel. De meesten daarvan zijn een soort titel, zoals 'De Barmhartige' of "De Almachtige". In de loop van dit vertaalproject gaan we alle namen verzamelen en in een apart artikel behandelen.

 

Deze namen zijn dus een beschrijving van God. De echte naam staat vermeld als JHWH (in sommige vertalingen JHVH). In het Nieuwe Testament wordt de naam van Jezus wél (Yeshua) gebruikt. Dit is echter een Christelijk deel van de Bijbel. De (niet Messias-belijdende) Joden erkennen Jezus niet als Messias en Heer en juist Jezus leert ons Zijn naam te gebruiken.

 

Daar de Hebreeën en hun nakomelingen geen klinkers gebruikten, is de ware uitspraak verloren gegaan. Later is men 'klinkertekens' gaan toevoegen, maar wanneer dit gebeurde is al een discussie op zichzelf. Vaak worden Masoreten genoemd als bron. Deze voegden tussen de zesde en achtste eeuw na Christus de tekens toe aan de tekst. Er zijn echter aanwijzingen dat deze tekens al vanaf het begin aanwezig waren, maar later (tijdelijk) door de Schriftgeleerden zijn verwijderd.

 

De meest gangbare vertalingen zijn Jahweh en Jehova. Beiden zijn onzeker, net als een aantal andere uitspraken. Het is gewoon niet bekend. Klik voor uitleg over deze termen op een van de rolmenu's hieronder.

De vertaling naar Jehova

Waarom gebruiken sommigen de naam Jehova?

Deze groepering (en ook vertalers van oudere vertalingen) gaan uit van de verbinding van de woorden JHVH en de klinkers van Adonai (Heer), dus de a,o en e. Deze moet je dan achterstevoren lezen omdat het Hebreeuwse schrift van rechts naar links loopt.

Je krijgt dan dus JeHoVaH. 

Deze redenering gaat volgens onderstaande bron echter grammaticaal niet op. Er zouden dan twee klinkers aan één medeklinker (de W) verbonden zijn en dat is volgens de vocalisatie van de Masoreten onmogelijk volgens Israël en de Bijbel).

De naam Jehovah werd wel in oude vertalingen en in de King James van 1611 gebruikt, waarbij men echt probeerde de juiste keuze te maken! Bovendien zijn er ook sterke argumenten te vinden die de naam Jehovah juist weer wél lijken de ondersteunen, zoals dit artikel van Bijbel en Geloof.

Hoewel de Statenvertaling "HEERE"gebruikte, ging men wel uit van de naam Jehovah als naam van God.

De naam JEHOVA wordt tegenwoordig echter direct verbonden aan de dwaalleer van de Jehova's Getuigen, die ooit begon vanuit de Bijbelse leer, maar uiteindelijk een duidelijke dwaalleer werd, met onbijbelse leerstellingen en misleidende bijbeluitleg, met angst en dreiging als kenmerken (lees ook ons artikel over hersenspoeling en sekte).

Het lijkt dan ook de beste keuze om de NAAM gewoon letterlijk te vertalen: IK BEN

De vertaling naar Jahweh

Waarom gebruiken sommigen de uitspraak Jahweh?

Ook Jahweh is als naam niet bewezen. Hoewel meer aanvaard door bepaalde groepen wetenschappers, is ook dit een onzekerheid. Men gaat hier uit van het gegeven dat men in het Hebreeuws, vanaf de 10e eeuw voor Christus, ook medeklinkers als klinker gebruikte.

In dat geval zouden de derde en vierde letter ook als klinker bedoeld kunnen zijn (de W en H als 'wawhe'). Daar heeft men dan Jahweh van gemaakt. (bron: Israël en de Bijbel)

Het is dus absoluut niet zeker dat Jahweh de juiste vertaling is.

Er zijn ook sterke aanwijzingen dat de uitspraak wel degelijk Jehovah was, maar ook weer sterke argumenten daartegen.

Wij besloten om te kiezen voor de vertaling van de NAAM zelf: IK BEN. Die is altijd correct (zij het vertaald), al is het even wennen bij het lezen.

Andere mogelijke uitspraken

Er zijn ook wetenschappers die denken aan nog andere vertalingen: Yahuah, Yehuah, Jahue, Jehoah, Yehoha en Yahuh.

(bron: Israël en de Bijbel)

De NAAM

Het probleem is dus nog niet opgelost. Maar is het echt een probleem? Tenslotte staat er JHWH en is de betekenis van die letters wel degelijk bekend: "IK BEN" en "IK ZAL ZIJN". Dit duidt op de oneindigheid van God. Hij was er altijd, is er altijd en zal er altijd zijn. Iets wat we als mensen met een lineaire manier van denken (van punt A tot punt B) niet kunnen begrijpen. Tijd is voor God geen aanwezige factor.

 

In Exodus 3 vers 13–14 krijgt Mozes de opdracht om de naam van God te verkondigen. God geeft hem de naam die hij aan het volk moet doorgeven. Die naam (JHWH) betekent "IK BEN". 

 

Veel namen van God in de Bijbel zijn dus omschrijvingen. Het geeft een aspect of karakter van God aan. Zo wordt God in hoofdstuk 1 van Genesis "Elohim" genoemd, wat zowel kan staan voor 'goden' (meervoud) als voor 'De Machtige God' (enkelvoud met extra gezag). De term "Adonai" wordt gebruikt om JHWH te beschrijven zonder Zijn naam te noemen. Nederlandse vertalingen gebruiken Heer, Here of Heere (soms met hoofdletters) om Gods Naam te omschrijven. Maar is het werkelijk zo erg om de naam van God te gebruiken?

 

IJdel gebruiken

Het grote probleem ligt bij de angst om de naam van God 'ijdel te gebruiken'. Dit wordt gezien als uitspreken zonder eerbied. Maar is dat wat er wordt bedoeld? Uiteraard moeten we de naam van God met eerbied uitspreken! Hij is God, de Schepper, de Almachtige. Vloeken met de naam van God is bijvoorbeeld een duidelijk vorm van misbruik.

Maar betekent het niet vooral dat we de naam van God niet mogen gebruiken zonder Zijn toestemming? 

 

Wanneer we mensen vertellen over God, dan voldoen we aan een opdracht die Hij heeft gegeven. We mogen dan in Zijn NAAM spreken. Wanneer we echter mensen misleiden met geestelijke praatjes over God, maar iets heel anders nastreven, bijvoorbeeld macht of geld (sekten), dan misbruiken we Zijn naam!

Wanneer ik de bankpas van mijn buurman pak, naar de bank ga en met zijn pas geld ga pinnen zonder zijn toestemming, dan gebruik ik zijn naam ten onrechte. Ik zeg namens hem geld op te nemen, maar hij gaf helemaal geen toestemming. Het is dus misbruik van zijn naam.

 

Gaat het in Exodus 20 vers 7 niet eerder om het misbruiken van de naam van God voor eigen gewin, macht of misleiding? Is dat niet veel logischer? Hoeveel misbruik is er geweest door geestelijken, kerken, religie en sekten? Hoe vaak ging dat mis? Is dat niet de naam van God misbruiken?

 

Jezus

De angst voor het verkeerd gebruiken van de naam van God en hem daarom maar niet meer uitspreken, lijkt ineens te stoppen bij Jezus (Yeshua). Hij noemt Zichzelf duidelijk ook "Ik Ben"! (Johannes 8 vers 58) en geeft aan dat Hij er al was bij het begin van de schepping. Toch worden we steeds opgeroepen om in Zijn Naam te bidden. Geen enkel obstakel dus om die te gebruiken. Dat is slecht te combineren met het absoluut niet uit mogen spreken van de naam van God in het Oude Testament.

 

In de Bijbel staan echter wel voorbeelden van mensen die de naam van Jezus 'ijdel gebruikten'. Simon de tovenaar wilde geld betalen om de Heilige Geest op mensen te kunnen leggen en werd keihard terecht gewezen (Handelingen 8 vers 9-25) en in Handelingen 19 vers 13-17 lezen we hoe twee broers, zonen van de overpriester Sceva uit Judea, probeerden om "in de naam van de Jezus die Paulus preekt" demonen uit te drijven. De bezetene overweldigde hen echter beide en liet ze naakt en gewond vluchten. Ze misbruikten de naam van Jezus.

 

Gods naam gebruiken

Mozes kreeg in Exodus 3 ver 7 een duidelijke opdracht om Gods naam te verkondigen aan het volk. Ook wij worden opgeroepen om God te eren en kennen. Dat staat in schril contrast met het idee dat we Zijn naam niet mogen gebruiken. Het is niet logisch. We mogen naar Hem bidden, Hem om hulp en wijsheid vragen en zoeken naar wat Hij wil met ons leven. Dan is het kennen van Zijn naam wel erg logisch en misschien wel noodzakelijk.

 

Jezus heeft ons de Vader doen kennen. We mogen nu in de naam van Jezus tot de Vader bidden. Dit laat zien dat het belangrijk is om God aan te spreken in Zijn naam. Lees hiervoor in Johannes 14 (Dit hoofdstuk zal later worden toegevoegd in de BV23) en is nu tijdelijk onder deze link te lezen in de Herziene Statenvertaling.

 

 

Tot slot

Over de naam van God valt enorm veel te schrijven. Wanden vol boeken. Dat gaat voor dit artikel te ver. We hopen wel wat duidelijkheid te geven en nog maar eens aan te geven hoe belangrijk de de naam van God is en dat we die met eerbied, ontzag en ook liefde en vreugde mogen uitspreken.

Daar staat wel een ernstige waarschuwing tegenover, namelijk dat we de naam van God nooit als stopwoord, zinloos of spottend moeten gebruiken en al helemaal niet om anderen te manipuleren of (geestelijk) te mishandelen, misleiden, bestelen of onderdrukken. De waarschuwing is heel duidelijk!

 

Info aangehaalde Bijbelteksten (BV23)

Deze teksten zijn in dit artikel gebruikt en speciaal daarvoor vertaald naar de Bijbelvertaling 2023 (BV23)

Exodus 20 vers 7

Exodus 20 vers 7 (BV23)

 

Je zult de naam van "IK BEN", je God, niet om verkeerde redenen gebruiken, want "IK BEN" houdt iemand die Zijn naam om verkeerde redenen gebruikt, niet voor onschuldig.

 

We gebruiken hier "IK BEN" als de naam van God, want dat is de betekenis van de naam die Mozes kreeg om aan het volk te delen.

De meest gebruikte uitspraken (Jahweh en Jehova) zijn onzeker en we willen bijvoorbeeld niet een van het Christendom afgedwaalde geloofsleer promoten met de sowieso onzekere naam Jehova.

Daar de exacte uitspraak niet meer bekend is en juist tot verwarring leidt, kiezen we hier voor de vertaling van de naam. Die is zeker, niet mis te verstaan en puur. Het is alleen even wennen met lezen.

Exodus 3 vers 13–14

Exodus 3 vers 13–14 (BV23)

 

Toen sprak God tegen Mozes: IK BEN en IK ZAL ZIJN. En Hij zei: "Dit zul je zeggen tegen de zonen van Israël: IK ZAL ZIJN, Hij stuurt me naar jullie toe".

 

Johannes 8 vers 58

Johannes 8 vers 58 (BV23)

 

Jezus zei tegen ze: "Amen, amen, Ik zeg jullie, voordat Abraham kwam, Ben Ik."

 

Info: "Ben Ik" is hier een duidelijke aanwijzing dat Jezus ook God is, want God noemt zich ook 'IK BEN' (zie Exodus 3 vers 13-14 hierboven).

 

Handelingen 8 vers 9-25

BV23 werktekst

Deze vertaling wordt later verder uitgewerkt en dient op dit moment als ondersteuning voor het artikel over de NAAM van God!

 

Handelingen 8 vers 9-25

Deze tekst volgt op een beschrijving van het werk van Filippus in Samaria.

 

9-11 Nog daarvoor was er een man in de stad, genaamd Simon. Hij verbijsterde het volk van Samaria met zijn magie en noemde zichzelf groots. Ze gaven hem allemaal aandacht, van klein tot groot, en zeiden: "dit is de grote kracht van God, genaamd de Grote". Ze hadden aandacht voor hem omdat hij ze langere tijd had verbijsterd met de magie.

12-13 Maar toen ze Filippus geloofden, die het Goede Nieuws bracht over het Koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, werden ze gedoopt, zowel mannen en vrouwen. En ook Simon geloofde en bleef na zijn doop steeds bij Filippus. Hij keek naar de tekenen en grote krachten en was verbijsterd.

Info: Doop betekent hier geheel nat, ondergedompeld.

14 Nadat de apostelen in Jeruzalem echter hoorden dat Samaria het Woord van God had aangenomen, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe.

15-17 Daar aangekomen baden ze over hen, dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen. Hij was namelijk nog op niemand van hen gevallen. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden ze hen de handen op en ze namen de Heilige Geest in ontvangst.

18-19 Simon zag echter dat de Geest werd gegeven door het opleggen van de handen van de apostelen en bood ze geld aan, terwijl hij zei: "Geef deze autoriteit ook aan mij, opdat iedereen bij wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt".

20-21 Maar Petrus zei tegen hem: "Laat je zilver samen met jou leiden tot de ondergang, dat je denkt dat de gave van God met geld verkregen kan worden. Je hebt geen deel of erfdeel in dit woord, want je hart is niet recht tegenover God.

22-23 Bezin je dus van je kwaad en smeek de Heer dat deze overweging in je hart je vergeven wordt, want ik zie je in bittere gal en gebonden aan onrecht".

24 Simon antwoordde echter en zei: "Smeken jullie de Heer voor mij, opdat mij niets overkomt van wat jullie hebben uitgesproken".

Info: Blijkbaar wilde Simon niet zelf naar God bidden om vergeving, maar hoopte hij dat de apostelen het zouden oplossen. Hij bekeert zich niet, maar is bang voor God)

25 Degenen die wél getuigden en het Woord van de Heer spraken, keerden terug naar Jeruzalem en brachten ook het Goede Nieuws naar veel dorpen van de Samaritanen.

 

Handelingen 19 vers 13-16

Handelingen 19 vers 13-16 (BV23)

 

13-14 Een aantal rondtrekkende geestenbezweerders uit Judea spraken de naam van Heer Jezus uit over iemand die was bezeten met kwade geesten en zeiden: "ik bezweer jullie in de naam van de Jezus die Paulus bekend maakt!"  Dit deden enkelen van de zeven zonen van hoofdpriester Sceva uit Judea.

 

15-16 De boosaardige geest antwoordde en zei tegen ze: "Jezus ken ik inderdaad en van Paulus heb ik gehoord, maar wie zijn jullie?" De man waarin de boosaardige geest woonde, besprong ze, overmeesterde ze beiden en was te sterk voor ze, waardoor ze naakt en verwond het huis ontvluchtten.

 

Rating: 5 sterren
1 stem

Reageren

We experimenteren met de optie om te reageren. Reacties worden eerst gecontroleerd voordat we ze plaatsen, dit om spam en onzinnige reacties te blokkeren. Ook reacties met schunnige taal, schelden, discriminatie en andere kwetsend bedoelde inhoud worden niet geplaatst. Het in te vullen emailadres wordt niet zichtbaar geplaatst! 

Vanwege ons kleine team kan het tot enkele dagen duren voordat een reactie zal verschijnen. We vragen daar begrip voor.

Reactie plaatsen

Reacties

Mc Cloud
10 maanden geleden

Eigenlijk zo'n mooie naam. "IK BEN"
Een naam met een belofte.

Mc Cloud