Genesis 2:1-4 | De schepping voltooid

18-10-2023

 


Hoofdstuk 2 vers 1-4 - De schepping voltooid

In hoofdstuk 1 lazen we hoe de hemel en aarde en wat daarop is werden geschapen. In de eerste vier verzen van hoofdstuk 2 lezen we hoe de schepping wordt voltooid. 

Wijzigingen en aanvullingen

Onder dit menu houden we aanvullingen en wijzigingen bij, gedaan sinds de verschijning van dit artikel.

Deze aanvullingen en correcties zijn mede afkomstig van feedback, waarvoor dank!

Wijzigingen 24-10-23: Vers 3 is aangepast. De info bij de teksten is flink uitgebreid en aangevuld met vertaalverschillen van andere vertalingen.

 

 

Info tussen teksten in rolmenu's

Waarom deze vertaling?

Voor de duidelijkheid: onze mening over teksten en vertalingen doet niets af aan het respect voor andere vertalers. Aan hun oprechtheid en inzet wordt niet getwijfeld, al zjn er uitzonderingen. Je kunt er echter ook in alle oprechtheid naast zitten. Daarvoor zijn ook wij niet immuun.

We willen echter dat Gods Woord gratis en zo goed leesbaar mogelijk wordt verspreid, voor iedereen die het wil lezen.

We hebben ieder vers bekeken vanuit de interlineaire vertaling van de grondtekst en diverse andere vertalingen. Vanuit dat standpunt brengen we een vertaling die prettig leesbaar is en toch bij de grondtekst blijft.

Over de vertaling

We zijn geen officiële taal- of Bijbelwetenschappers, maar 'leken'. Taalkundig zullen er ongetwijfeld twistpunten zijn. Deze kunnen in de reacties worden geuit. We laten ons graag corrigeren!

Onze passie is het zo zuiver mogelijk delen van Gods Woord, niet het zoeken van discussie of het perfecte taalgebruik.

 

Werking van de vertaling

Verzen zijn gegroepeerd voor de leesbaarheid.

De nummers zijn nooit een onderdeel geweest van de grondtekst, maar dienen het gemak bij het bestuderen en aanhalen van teksten. Dat geeft dus de mogelijkheid om te groeperen. We houden wel de standaardnummers aan voor wie meer wil lezen in andere vertalingen.

 

Uitlegmenu

Voor zover aanwezig staan tussen de tekst uitklapmenu's. 

In deze tekstuitleg kan staan waarom we voor een bepaalde vertaling hebben gekozen, maar er is ook extra info en een uitleg van de tekst zelf te vinden.

Cursief gebruikte woorden zijn geen onderdeel van de grondtekst, maar gebruikt voor de leesbaarheid van teksten.

Het is mogelijk dat uitleg bij diverse verzen is te vinden. Dit kan dubbel lijken, maar soms lees je alleen een enkele tekst en ook dan moet de info kloppen.

Over Genesis 2 vers 1-4

De Hebreeuwse naam van het boek dat wij kennen als Genesis, is 'beresjiet'. Dit betekent 'in het begin'.

Eigenlijk zijn de eerste vier verzen van Genesis 2 een vervolg op Genesis 1. Het is de voltooiing van de schepping.

Dat dit in een volgend hoofdstuk staat heeft te maken met de manier waarop later de verzen en hoofdstukken werden ingedeeld. Die indeling was geen onderdeel van de grondtekst.

Lees deze teksten dus aansluitend bij hoofdstuk 1.

Genesis 2:1-4| De schepping voltooid

1-2 Zo werden de hemelen en de aarde geschapen en al hun bewoners. Op de zevende dag voltooide God het werk dat Hij had gemaakt en op de zevende dag rustte Hij van al het werk dat Hij had gemaakt.

Uitleg

Genesis 2 vers 1-2

De EBV24, Statenvertaling en Herziene Statenvertaling gebruiken voor het woord 'bewoners' de term 'legermachten'. Dat is een correcte vertaling van het woord 'tsaba' in de grondtekst. De context maakt echter duidelijk dat met dit woord alle levende wezens op de aarde en in de hemelen wordt bedoeld.

De NBG1951 en Petrus Canisiusvertaling gebruiken het woord 'heer' of 'heir'. Deze term is ook correct en betekent hetzelfde, maar veel mensen kennen dat tegenwoordig niet meer. 

De NBV, NBV21 en Basisbijbel veranderen hier compleet de betekenis en gebruiken de woorden 'in al hun rijkdom'. Dat betekent echt iets anders dan wat de grondtekst aangeeft.

Het Boek spreekt over 'alles wat leeft'. Dit lijkt te ver gegrepen, want nergens blijkt dat het woord ook over het plantenleven of de natuur zelf gaat.

Het woord in deze tekst duidt op de levende wezens op aarde en in de hemelen. Het 'leger' in de hemelen zijn de engelen en het 'leger' op de aarde zijn de aardebewoners. De mens kreeg daarbij de opdracht om te heersen over de aarde (Genesis 1: 26-28).

Bewoners

We hebben gekozen voor 'bewoners' omdat dit het dichtst bij de betekenis in deze context lijkt te liggen. De bewoners van de aarde en de hemelen.

Het woord 'heer' of 'heir' is in deze tijd niet duidelijk meer.

De zevende dag

De grondtekst heeft het over de zevende dag. De nieuwe dag begint Bijbels gezien bij zonsondergang. De zevende dag begon dus bij zonsondergang op de zesde dag.

Daar dit scheppingsverhaal van de Hebreeën komt, hanteren wij deze dagindeling.

3 En God zegende de zevende dag en heiligde hem, omdat Hij op deze dag rustte van Zijn gehele werk dat God door Zijn schepping had gemaakt.

Uitleg

Genesis 2 vers 3

Nadat God de aarde en hemelen in zes dagen heeft geschapen, rust Hij op de zevende dag. Alle werken waren voltooid en de schepping was compleet.

God zet die dag apart als rustdag. 'Heiligen' betekent 'apart zetten'

Dit betekent dat deze dag een speciale plek krijgt. Het is een dag om uit te rusten van je werk. Religie vormde deze dag later om tot een soort plicht, maar schiet daarmee het doel voorbij. Wel werd de sabbat ingesteld in de Joodse wet, maar de vele verplichtingen en verboden zijn later toegevoegd. God zegende de dag als rustdag, niet als religieus offer.

Jezus Zelf zei over de sabbat (de rustdag): de sabbat is er voor de mens, de mens niet voor de sabbat (Mattheüs 2:27). Dit staat haaks op het wettische idee van niets mogen doen op de rustdag.

Opvallend is dat mensen (en zelfs dieren) beter gedijen wanneer ze inderdaad een dag per week rust krijgen. De 10-daagse werkweek uit de Franse revolutie (Jacobijnse kalender) bleek onhoudbaar. 1 dag vrij in 10 dagen was gewoon te weinig.

 

Andere vertalingen

De SV gebruikt hier 'om te volmaken' aan het eind van het vers. Dit is ook een mooie omschrijving. De grondtekst spreekt hier over 'maken' in de breedste zin van het woord, dus alomvattend.

De EBV24 deelt vers 4 in twee stukken en plakt het eerste deel aan vers 3. Hoewel de versnummers (die later zijn toegevoegd aan de tekst) niet 'heilig' zijn, is deze verdeling geen verbetering te noemen. Vers 4 wordt nu erg onvolledig.

Ook de vertaling zelf is onjuist en zelfs een beetje misleidend qua betekenis. Er wordt gesproken over de geboortegeschiedenissen van de hemelen en de aarde, maar de hemelen en de aarde zijn niet geboren, maar geschapen. Deze vertaling lijkt op deze manier een concessie te zijn aan de evolutieleer. Geboorte komt ergens uit voort, maar een schepping is nieuw!

De NBV en NBV21 geven een versimpelde vertaling van dit vers,. Deze is weliswaar prettiger te lezen, maar de genoemde volmaaktheid/volbracht hebben van de schepping is niet terug te vinden. De woorden "rustte Hij van heel zijn scheppingswerk" geven niet aan dat die schepping volbracht was, maar dat God rustte over wat Hij al geschapen had. Er zou dus nog meer kunnen komen.

Ook de NBG1951 en de EBV24 missen het 'volbracht' zijn van de schepping.

De enige onderzochte vertalingen waarin dit 'volbracht' zijn wel terug werd gevonden, waren Het Boek en de diverse Statenvertalingen.

De Basisbijbel heeft het niet over de schepping in zijn geheel, maar over die van de de hemel en de aarde. Het woord 'hemel' is niet correct, want er werden hemelen geschapen (meervoud). De gehele schepping was echter ook die van het leven, de zon en maan en de sterren. Deze laatste verwarring is echter wel voorstelbaar, want in vers 4 wordt wel gesproken in de algemene termen 'de hemelen en de aarde'.

4 Op deze volgorde werden de hemelen en de aarde geschapen, op de dag dat God 'IK BEN' de aarde en de hemelen schiep.

Uitleg

Genesis 2 vers 4

Hier wordt duidelijk dat dit de chronologische volgorde van de schepping was. Dit in tegenstelling tot de rest van het tweede hoofdstuk van Genesis. Het deel van Genesis 1 tot en met Genesis 2 vers 4 is de beschrijving van de schepping.

In de rest van dit hoofdstuk is het onderwerp een omschrijving van de schepping, de aanleg van de hof van Eden en de beschrijving van de schepping van de mensen.

Deze twee 'versies' van de schepping worden vaak aangehaald om de Bijbelse waarheid te ondergraven. Dat is echter een drogreden, want het zijn simpelweg twee verschillende benaderingen van de schepping: de chronologische volgorde van de schepping en de omschrijving van de schepping, de hof van Eden en de mensen.

 

Andere vertalingen

In de EBV24 is het eerste deel van dit vers vastegplakt aan vers 3. Dit deel ontbreekt in deze vertaling dus bij vers 4. Daardoor komt vers 4 wat vreemd en onvolledig over. Zie voor verdere info over de afwijkingen in de EBV24 de info bij vers 3.

De NBV en de NBV21 wijken hier van elkaar af. Waar in de NBV nog ten onrechte wordt geproken over het 'ontstaan' van de hemelen en aarde (evolutie), is de NBV21 teruggegaan naar de correcte vertaling en gebruikt weer het woord 'schepping'.

De NBV knipt dit vers in stukken en plakt de tweede helft aan vers 5. In de NBV21 is dit niet het geval.

Zowel de NBV, NBV21, NBG1951, de Basisbijbel en de Petrus Canisiusvertaling spreken ten onrechte over 'hemel' in enkelvoud. Het correcte woord is 'hemelen' in meervoud.

de Petrus Canisiusvertaling gebruikt "Jahweh God', waar de andere vertalingen een variant van het woord "HEER God" gebruiken. De variant van 'HEER' staat hier voor de naam van God, waarvan men sinds ongeveer het begin van onze jaartelling ten onrechte meent dat die niet mag worden uitgesproken.

Wij kiezen voor de titel en naam God "IK BEN". "IK BEN" is de naam die God aan Mozes meegaf om aan de Israëlieten te verkondigen. Zie voor meer informatie het artikel over de Naam van God. Daar staat ook info over de namen "Jahweh' en "Jehova".

 

 

Op ons werk aan Bijbelvertaling 2023 (BV23) geldt copyright. Onze eigen vertaling mag gratis verspreid worden, zowel digitaal als fysiek, maar niet zonder onze uitdrukkelijke toestemming worden verkocht of veranderd. Dit is puur om het werk te beschermen en misbruik of uitbuiting te voorkomen. 

 


Rating: 5 sterren
1 stem

Reageren

We experimenteren met de optie om te reageren. Opbouwende kritiek is zeker welkom! Reacties worden eerst gecontroleerd voordat we ze plaatsen, dit om spam en onzinnige reacties te blokkeren. Ook reacties met schunnige taal, schelden, discriminatie en andere kwetsend bedoelde inhoud worden niet geplaatst. Het in te vullen emailadres wordt niet zichtbaar geplaatst! 

Vanwege ons kleine team kan het tot enkele dagen duren voordat een reactie zal verschijnen. We vragen daar begrip voor.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.